DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gokporaj.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2010 – 07 – 05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016 – 12 – 15

Oświadczenie sporządzono dniu 2020-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokłada się starań, aby
bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.


Metoda przygotowania oświadczenia:

W Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gokporaj.pl spełnia wymagania w 94,90%.


Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– podwyższony kontrast;

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

– mapa strony;

– formularz kontaktowy.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Aplikacje mobilne

Brak informacji


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kozłowski, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 314 52 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-360 Poraj, ul. Piłsudskiego 14
Tel./Fax.: 34 314 55 48
E-mail:

Strona internetowa: www.gokporaj.pl

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj.

Do budynku głównego Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego prowadzi wejście główne oraz trzy wejścia alternatywne, do poszczególnej grupy zajęć artystycznych realizowanych
w jednostce. Do każdego z nich prowadzą schody, które nie są udostępnione dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W zarządzie jednostki funkcjonują ponadto budynki:

Kino „Bajka” w Poraj, ul. Piłsudskiego 9, Poraj
Brak barier architektonicznych. W Budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na widowni wydzielone jest miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Dom Ludowy w Choroniu, ul. Wolności 25, 42-360 Choroń

Brak ułatwień dla niepełnosprawnych. Bariery architektoniczne. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Wielofunkcyjny w Jastrzębiu, ul. Mickiewicza 1a, 42-360 Jastrząb

Brak barier architektonicznych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braila, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Pobierz Deklarację Dostępności

 

Pobierz Raport Dostępności

 

Pobierz Plan Działania

 

Skip to content